Schoolgids


Beste ouders,
Welkom!
Voor u ligt de schoolgids van de Prins Alexanderschool. In deze gids vindt u alle relevante informatie die tijdens het schooljaar van pas kan komen. We vertellen u graag wat onze school u en uw kind te bieden heeft, waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten.
Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. Deze is gemaakt voor een periode van 4 jaar. Het schoolplan is het fundament in algemene zin van een school en is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Het schoolplan wordt om de vier jaar getoetst door de Onderwijsinspectie en ligt ter inzage bij de directie.
Op onze website vind u naast deze schoolgids ook het laatste nieuws, informatie over activiteiten en foto’s.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een activiteitenkalender mee naar huis, waarin alle activiteiten, vakanties en (rooster)vrije dagen vermeld staan.
Nieuwsbrieven en persoonlijke brieven versturen we zoveel mogelijk via Digiduif, zo kunnen we gericht, veilig en snel communiceren naar de ouders. Mocht u informatie missen, of is er iets niet duidelijk in deze schoolgids, neem dan even contact met ons op.

Wij wensen u veel leesplezier.
Team Prins Alexanderschool

Inhoudsopgave:

Voorwoord    

1. Prins Alexanderschool 
De geschiedenis
De identiteit van de school
De visie van de school
Het bestuur

2. Organisatie van de Prins Alexanderschool 
Onze medewerkers
Waar staat onze school voor
Gezamenlijke activiteiten
Brede school
Huiswerk
Groepsindeling
Nieuwe leerlingen
Overgang van kleuters naar groep 3
Rapport
Vervolgonderwijs

3. De zorg op onze school 
Een zorgzame school
Passend onderwijs
Plusklas
Niveaugroepen
Dyslexiebeleid
Schoolbibliotheek
Schoolarts en schooltandarts

4. Ouders en de school 
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Ouders in de school

5. Rechten en Plichten Blz 18
Verlof
Klachtenregeling
Schoolverzuim
Schorsing
Verzekering en aansprakelijkheid bij schade en diefstal

6. Praktische zaken A –Z 

7. Groepsindeling team 2015/2016 
8. Activiteiten schooljaar 2015-2016 

1. Prins Alexanderschool

De Geschiedenis
De Prins Alexanderschool is omstreeks 1970 geopend. Het gebouw waar de school tot 1976 gehuisvest was, staat nog op de hoek van de Ommoordseweg en de Terbregseweg. Als gevolg van de vergrijzing van deze buurt, besloot de Gemeente Rotterdam de school te verplaatsen naar een gebouw in de wijk Ommoord. In de wijk Ommoord is veel plaats voor groen, speelruimte en winkelcentra. Hier maakten we in 1976 een nieuwe start. Al snel groeide de school uit tot wat ze nu is: een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De identiteit van de school
De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen.

De visie van de school
In onze visie staan onze kernwaarden hoog in het vaandel. Naast de reguliere lesonderdelen, zoals bv reken en taalonderwijs, willen we de kinderen een goede basis bieden voor hun toekomst.
Onze kernwaarden zijn:
• Goede onderwijsresultaten voor de leerlingen
• Rust en veiligheid; kinderen voelen zich veilig op school, kunnen zich thuis voelen, kunnen ich sociaal gedragen, zijn redzaam;
• Sport en ontspanning
• Natuur en Techniek

Ons bestuur
Onze school is onderdeel van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Deze stichting heeft een strategisch beleidsplan dat onderschreven wordt door alle openbare scholen in Rotterdam. Onze school heeft een schoolplan waarin de richtlijnen uit het strategisch beleidsplan worden gevolgd. In dit document staan de beleidsplannen voor de komende vier jaar opgetekend.

2. Organisatie van de Prins Alexanderschool

Medewerkers
Ons team bestaat uit:
• Directie
De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur, met de onderwijsinspectie en andere instanties die direct of indirect bij ons werk betrokken zijn.
• Management Team
Het management team, bestaat uit de directie, intern begeleider en twee teamleden. Zij overleggen over het beleid, de dagelijkse gang van zaken en andere belangrijke zaken die in de school gebeuren. Bij afwezigheid van de directie nemen zij de verantwoordelijkheid op zich.
• Intern begeleider (IB’er)
De IB-er coördineert de zorg voor uw kind.
De groepsleerkrachten bespreken de vorderingen van elke leerling met de ib’er.Als uw kind zich niet optimaal ontwikkelt, neemt de ib’er contact met u op, om samen over een plan van aanpak te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u ook zelf de ib’er aanspreken.
• Groepsleerkrachten
Het dagelijks onderwijs is in handen van groepsleerkrachten: onze juffen en meesters. U spreekt de juf of meester in ieder geval twee keer per jaar bij de voortgangsgesprekken, maar u kunt natuurlijk altijd een afspraak voor een tussengesprek maken. Een overzicht van de groepsindeling vindt u verder op in deze gids.
• Vakleerkracht Lekker Fit
De gymnastieklessen op onze school worden door onze sportdocent van Lekker Fit gegeven.
Hij houdt de sportieve prestaties en motorische ontwikkelingen van onze leerlingen bij in een ‘fysiek rapport’. Daarnaast zorgt hij voor de coördinatie van toernooien na schooltijd.
• Conciërge, leerling-administratie en ICT
De conciërge bij ons op school is vaak het eerste aanspreekpunt op school. U kunt bij haar terecht voor bijv. verlofformulieren, etc. Ook zorgt zij voor de leerling administratie op onze school. Verder houdt zij zich bezig met de ICT op onze school.
• Stagiaires
Om het vak in de praktijk te leren, werken bij ons op school regelmatig stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs). Zij doen dit altijd onder leiding van een groepsleerkracht die zelf al minstens twee jaar zelfstandig les geeft of heeft gegeven.
• Leerkracht in opleiding
Een LIO (Leerkracht In Opleiding) is een vierdejaars PABO-student, die gedurende het laatste deel van hun studie aan een groep op onze school lesgeeft, onder toezicht van de groepsleerkracht.

Waar staat onze school voor:
Op de Prins Alexanderschool zorgen we voor een pedagogisch didactisch klimaat, dat gebaseerd is op orde, rust en regelmaat. Evenals duidelijke schoolregels.
Leerlingen krijgen een goede basis op het gebied van alle leervakken.

Werkwijze in groep 1-2; de volgende activiteiten komen aan de orde:
Taalontwikkeling:
Elke dag beginnen we in de kring met 15 minuten vrij lezen (prentenboeken), daarna praten en luisteren we in de kring. Verder is er veel aandacht voor voorlezen/ vertellen en informatieve gesprekjes. Opzegversjes, taalspelletjes, rijmen, begrippen, etc. we gebruiken hiervoor de methode Schatkist. Twee keer per week krijgen de kinderen Fun English aangeboden.
Rekenen:
Er worden rekenspelletjes gedaan voor groep 1 –getallen 1 t/m 12, groep 2 getallen 1 t/m 20, uit de methode schatkist en met sprongen vooruit.
Muzikale vorming:
De kinderen maken kennis met verschillende facetten van muziek. Aanleren en uitwerken van liedjes, met behulp van instrumenten, maat en ritme.
Werken met ontwikkelingsmateriaal:
Kinderen spelen met grote en kleine materialen om de motoriek te oefenen. o.a. knutselen, tekenen en plakken en constructiemateriaal.
Sociale ontwikkeling/Zelfredzaamheid:
We houden rekening met elkaar, helpen elkaar, leren delen en samen spelen.
Bewegingsonderwijs:
Op maandag krijgen de kinderen les in de grote gymzaal van onze gymdocent, de rest van de week afhankelijk van het weer wordt er gebruik gemaakt van het speellokaal, hier spelen we spelletjes, fantasielessen en ritmiek. Bij goed weer spelen de kinderen lekker buiten met diverse materialen.
Werkwijze in groep 3 t/m 8
De kinderen krijgen les in taal (Taalactief), lezen (Veilig Leren Lezen gr.3) nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8 etc, rekenen/ wiskunde (Rekenrijk), schrijven (Pennenstreken), wereld oriëntatie (Wijzer), Engels (Fun English gr. 1 t/m 3, Discovery Island gr.4 t/m 8), verkeer (Klaarover).
Ook maken de groepen gebruik van ons computerlokaal. Hier werken ze o.a. aan werkstukken, maar ook kunnen de leerlingen oefenen met methodemateriaal dat aansluit op de lessen die zij in de klas gekregen hebben. Sinds januari 2016 werken de groepen 5 en 6 met Snappet. De leerlingen maken gebruik van een tablet, voor het verwerken van taal en rekenlessen.
Verder besteden we ook ruim voldoende aandacht aan onze kernwaarden:
Sport
We zijn een Lekker fit school. Dat betekent dat de groepen 3, 6, 7 en 8 drie keer per week gym krijgen van de vakdocent. De groepen 4 en 5 krijgen 2x per week gym en om de 2 weken schoolzwemmen op donderdagmiddag.
Lekker fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. Leerlingen bewegen meer en eten gezonder.Meer informatie over Lekker Fit scholen kunt u vinden op www.rotterdamlekkerfit.nl en www.lekkerfitopschool.nl
Creatieve vaardigheden- Crea-middag                                                                                                      In de klas wordt er regelmatig een creatieve opdracht gegeven. Ook hebben wij meerdere vrijdagmiddagen creatieve activiteiten. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf te kiezen uit een groot aanbod. Hierbij moet u denken aan figuurzagen, sieraden maken, knutselen met natuurlijk materiaal, enz.
Natuur en techniek
Naast de methode Wijzer, maken we ook gebruik van de mogelijkheden van de Wijktuin die grenst aan onze school. De leerlingen van groep 6 zijn daarnaast vanaf het voorjaar ook actief in de schooltuin. Ook maken alle groepen gebruik van de lessen die gegeven worden op de Kinderboerderij De Blijde Wei (www.rotterdam.nl/deblijdewei.nl).
Sociale vaardigheden
Alle groepen werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden door praktijkgerichte lessen, met elkaar leren praten, begrip opbrengen voor een ander.
De schoolregels hangen in alle klassen.
Ook in het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen gevolgd op gebied van vaardigheidsgroei en de sociaal emotionele kant. Hier kunnen we waar nodig op sturen en aandacht aan geven.

Klassen doorbrekende activiteiten
Binnen de school zijn er ook een groot aantal activiteiten die we met de hele school doen. Zoals Sint, Kerst en Paasvieringen, sportdagen, maar ook podiumkunsten, waarbij iedere groep optreedt voor de rest van de school, ouders, opa’s en oma’s.

Brede school
Op onze school bieden wij ook naschoolse activiteiten aan. Deze activiteiten sluiten aan bij onze speerpunten taal en rekenen, natuur en techniek, sport. Daarnaast is er ook ruimte voor drama etc.
Drie keer per jaar kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zich inschrijven voor een activiteit naar keuze. De activiteiten worden een aantal weken achter elkaar na school gegeven.

Huiswerk
Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgen de leerlingen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis. Op deze manier leren ze plannen . Voor groep 6 bestaat dit uit leerwerk, vanaf groep 7 komt daar ook maakwerk bij. Het onderdeel huiswerk staat ook op ons rapport vermeldt.

Groepsindeling
Bepalend voor de uiteindelijke groepsindeling voor een nieuw schooljaar zijn:
• het aantal leerkrachten
• het aantal en de leeftijdsopbouw van de leerlingen.
• de beschikbare lokaalruimte
Het is aan de hand van deze gegevens mogelijk dat er een combinatiegroep gevormd moet worden. De directie en de leerkrachten bepalen in onderling overleg welke groep kinderen (gezien hun aard en aanleg) in aanmerking komen voor plaatsing in een combinatiegroep.
Uiteraard speelt ook de sociale structuur van een groep een rol.
Ouders ontvangen aan het einde van het schooljaar informatie over de groepssamenstelling van het volgende schooljaar.
Aanmelding en inschrijving kleuters
Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Kom langs voor een kennismakingsgesprek! Liefst tijdens schooluren, dan weet u meteen hoe het er bij ons aan toegaat. Mocht u uw kind willen inschrijven op de Prins Alexanderschool, dan kunt u het inschrijfformulier meekrijgen na de rondleiding of via de website. U ontvangt tijdig bericht over de inschrijving, de wenmomenten en de definitieve startdatum van uw kleuter.

Aanmelding en inschrijving zij-instromers
Indien uw kind vanaf groep 3 of hoger wil instromen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school. De directie zal per aanmelding bekijken of er ruimte is.
Inschrijving geschiedt als de grootte en/of samenstelling van de beoogde groep dit toelaat.
Bij dit besluit wordt ook rekening gehouden met de sociaal-emotionele structuur, de zorgvraag van de groep en de ervaring van de groepsleerkracht.
Nadat de directie heeft vastgesteld dat er plek is, zal zij de Interne Begeleider vragen om contact op te nemen met de huidige school van de nieuwe leerling. Na dit contact kan vastgesteld worden of de basisvaardigheden van de nieuwe leerling voor het beoogde leerjaar voldoende zijn.
Eventueel wordt er een toets afgenomen om helder te krijgen of het kind functioneert op het niveau van de gewenste groep. Buiten de cognitieve vaardigheden wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid. Door het verzamelen van deze gegevens kijken we hoe we het beste aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. Indien hier geen bijzonderheden zijn te melden, zal uw kind door de administratie worden ingeschreven.

Rapport
In november worden de ouders van groep 1 t/m 8 uitgenodigd om met de groepsleerkracht te spreken over de ontwikkeling van hun kind. Indien daartoe aanleiding is (gedrag, leerresultaten, huiselijke problemen) kunnen de ouders of de leerkracht initiatief nemen voor frequenter overleg.
Na de CITO- toetsen (2x per schooljaar) krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Dit is half februari en in de laatste schoolweek.
De ouders van groep 1 t/m 7 worden de week na uitgifte van het rapport uitgenodigd voor een rapportgesprek. De ouders van groep 8 krijgen in januari een uitnodiging voor het adviesgesprek.
Leerlingen van groep 1 die nog niet mee doen aan de CITO-toets krijgen nog geen rapport mee. De ouders worden door de juf persoonlijk uitgenodigd als ze ongeveer 3 maanden op school zijn.

Overgang van kleuters naar groep 3
In principe gaan kinderen nadat ze 2 jaar kleuteronderwijs gevolgd hebben, door naar groep 3.
Een belangrijk criterium om kinderen eerder te laten doorstromen is de continue ontwikkeling van het kind. Door hiervan uit te gaan, kan per leerling worden afgewogen waar het kind op langere termijn het beste bij gebaat is.
Voor kinderen die in de maanden september, oktober, november en december geboren zijn, geldt in principe dat zij het volgend schooljaar naar groep 2 gaan. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels observaties, BOSOS,CITO toetsen en evaluaties van de groepsplannen.
Het kan voorkomen dat de leerlingen die ingestroomd zijn in september t/m december, toch niet doorstromen naar groep 3 omdat hun ontwikkeling nog niet op niveau is. Groepsleerkrachten en Intern begeleiders hebben hier regelmatig contact over en bespreken dit ook met ouders.
Vervolgonderwijs
Samen met andere openbare basisscholen organiseren wij jaarlijks een informatiemarkt over het voortgezet onderwijs. Op deze markt staan allerlei stands met informatie over alle type vervolgonderwijs.
Begin januari krijgen de ouders een uitnodiging voor het adviesgesprek met de leerkracht en IB-er.
Het advies dat wij geven tijdens het adviesgesprek, waarvoor de ouders van leerlingen uit groep 8 persoonlijk worden uitgenodigd, is gebaseerd op alle gegevens die wij gedurende de basisschoolperiode hebben verzameld. De uitslag van de CITO – entreetoets aan het eind van groep 7 en de CITO – eindtoets vormen hierbij slechts een onderdeel. Naast deze toets gegevens hebben wij natuurlijk ook andere belangrijke gegevens verzameld via methode gebonden toetsen, CITO-toetsen binnen ons leerlingvolgsysteem en het werken in de klas. De werkhouding, het doorzettingsvermogen, het concentratievermogen en de zelfstandigheid bij onder andere het maken van huiswerk spelen een grote rol en zijn belangrijk bij het geven van ons advies.

Onderwijskundig rapport
Bij de overstap van een leerling van de ene naar de andere school voor basisonderwijs, stelt de directeur na overleg met de leraren een onderwijskundig rapport op ten behoeve van de ontvangende school. Het onderwijskundig rapport is een document, waarin alle relevante informatie over de schoolloopbaan van een kind is opgenomen. Op basis van dit rapport wordt het schooladvies bepaald. Dit advies is het eerste toelatingscriterium voor de toelatingscommissie van het Voortgezet onderwijs. Het is in feite het schooladvies. Dit advies wordt door de ouders getekend voor gezien.

Voor toelating tot een school voor speciaal basisonderwijs is een onderzoek door een permanente commissie leerlingenzorg noodzakelijk. Ten behoeve van dit onderzoek wordt eveneens door de intern begeleider een onderwijskundig rapport opgemaakt. Het spreekt voor zich dat betreffende ouders een afschrift van dit rapport ontvangen.

Uitstroom gegevens Prins Alexanderschool
Waar gingen onze leerlingen naar toe?

2013/2014        2014/2015
VMBO b                   0                         0
VMBO k                   3                         3
VMBO t                  11                          12
HAVO                      9                           6
VWO                        3                           3

3. De zorg op onze school

Een zorgzame school begint in de klas
De belangrijkste voorwaarde om je te ontwikkelen is dat het kind zich veilig en prettig voelt. De zorg begint dus bij het creëren van een fijne sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijsbehoefte van het kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft.

De Prins Alexanderschool streeft naar een optimale samenwerking met alle verantwoordelijke partners in de keten van onderwijs en zorg. Onze school werkt onder meer samen met schoolmaatschappelijk werk, het samenwerkingsverband PPO( Passend Primair Onderwijs Rotterdam) en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Bij alle stappen die gezet worden vinden wij de samenwerking tussen school en het gezin essentieel. De leerkracht is de onderwijsprofessional. Hij is op de hoogte van de schoolgeschiedenis, het leren, de werkhouding en het sociaal- emotioneel functioneren op school van uw kind. U als ouder bent ervaringsdeskundig. U kent uw kind het best. Ook kinderen zelf kunnen goed aangeven hoe ze bepaalde zaken ervaren. Belangrijk is dat er samen gewerkt wordt aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Wat heeft uw kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Hoe stemt school haar onderwijsaanbod zoveel mogelijk op deze onderwijsbehoefte af? Bij het antwoord op deze vragen richten we ons op de positieve aspecten en de stimulerende factoren van uw kind. Waar liggen de interesses van het kind? Welke aanpak in welke omstandigheden werkt bij het kind? Heeft het kind behoefte aan veel of juist weinig instructie?

Wij hanteren 6 stappen:
1. De cyclus van handelingsgericht werken door de leerkracht
Twee keer per jaar inventariseren de leerkrachten door observaties en toetsen de onderwijsbehoeften zowel op pedagogisch en didactisch gebied van de kinderen en sluiten aan bij de positieve kenmerken. Deze worden vastgelegd in een groepsoverzicht die samen met het leerstofaanbod de basis vormt voor het groepsplan.
Het groepsplan is uitgewerkt in drie niveaus.
• Zo staat er beschreven wat het basisaanbod is, dit omvat de leerstof die voor de hele groep geldt.
• Daarnaast is uitgewerkt hoe het aanbod er voor de kinderen die meer uitleg nodig hebben eruit ziet. Deze kinderen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel in de klas.
• Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is ook omschreven welke uitdagingen zij aangeboden krijgen. Deze manier van werken wordt ook wel adaptief onderwijs genoemd.
Door te observeren en vooraf duidelijke doelen te stellen maken we een inschatting van wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. Zo werken we meer proactief, i.p.v. dat we achteraf lesstof moeten “inhalen”.
2. Groepsbespreking
Het groepsplan wordt tussentijds en aan het eind van de periode geëvalueerd met de intern begeleider en indien nodig bijgesteld.
3. Leerlingbespreking
Soms blijkt uit de groepsbespreking, dat een leerling bij herhaling niet voldoende heeft geprofiteerd van het aanbod en de geboden begeleiding. Ook kan het zijn dat een leerling te kampen heeft met sociaal emotionele problematiek. Deze kinderen worden besproken in de leerlingbespreking. De intern begeleider helpt de leerkracht dan bij het opstellen van een individueel handelingsplan (stap 4), dat verwerkt wordt in het groepsplan.
4. Individueel handelingsplan
Na ongeveer acht tot twaalf weken wordt dit plan geëvalueerd en besproken met ouders. Heeft de aanpak het gewenste resultaat gehad dan wordt het plan afgesloten. Mocht dat niet zo zijn, dan kan het plan voor nog een periode worden voortgezet. In samenwerking met ouders en het kind wordt gekeken of het plan nog verder aangevuld moet worden. Het kan dan nodig zijn dat het kind ook buiten de klas begeleiding krijgt door bijvoorbeeld de intern begeleider binnen de school.
5. Het inschakelen van externe expertise
Soms krijgen we, ouder, leerling en school, niet helder waarom iets in de ontwikkeling ander verloopt en kunnen we niet (voldoende) aan de onderwijsbehoeften van het kind tegemoet komen. In dat geval kan het wenselijk zijn om de ontwikkeling en/of capaciteit nader te laten onderzoeken. Samen met ouders zoeken we dan naar een instantie die het onderzoek kan uitvoeren en die de uitkomst van het onderzoek met ouders en school wil bespreken en behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van een passend ondersteuningsprogramma.
6. Externe zorg
Het kan zijn dat een kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt. In dat geval nemen we contact op met PPO. Samen met u en de schoolcontactpersoon van PPO gaan we dan in gesprek om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Heeft uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig, dan kan dit betekenen dat uw kind:
Op de basisschool blijft met een arrangement of naar een lesplaats gaat die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan.
Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk naar een gewone school te kunnen laten gaan in hun eigen buurt, met hun vriendjes en buurtgenootjes. Het speciaal (basis) onderwijs verdwijnt niet. Sommige kinderen hebben deze vorm van onderwijs echt nodig. Gelukkig voor hen blijft speciaal (basis) onderwijs gewoon bestaan.
Wat is er veranderd?
Iedere school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat de school elk kind dat aangemeld wordt een passende onderwijsplek moet bieden. Soms is dat met of zonder extra ondersteuning op de eigen school. Soms ook op een andere school in de omgeving. Ouders worden nauw betrokken bij deze keuze. Scholen werken op dit punt heel goed samen. Hierdoor hoeven ouders geen ingewikkelde procedures meer te doorlopen en kunnen de rugzakjes verdwijnen.
Wat betekent dit voor u en uw kind?
Zit uw kind al op school?
Er verandert weinig voor uw kind. In de loop van de tijd kunnen er misschien kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, bij uw kind in de klas komen.
Dat kan ook op de Prins Alexanderschool, maar deze afspraak geldt natuurlijk voor alle basisscholen in Nederland.

Nieuw op school?
Er geldt een aanmeldingstermijn van minimaal 10 weken. Binnen die 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders.

Niveaugroepen
De Prins Alexanderschool werkt met niveaugroepen. Dit is een model dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren.
Er zit veel structuur in de lessen, want iedere les is opgebouwd uit een aantal fasen:
• Terugblik
• Oriëntatie
• Instructie
• Begeleid oefenen
• Controle
• Verwerking
• Afronding.
Wij werken met 3 groepen, (zoals ook genoemd in het groepsplan): de instructie onafhankelijke leerlingen (A), de instructie gevoelige leerlingen (B)en de instructie afhankelijke leerlingen (C). Na de terugblik op de vorige les , waarin voorkennis wordt opgehaald die wordt samengevat, wordt het doel en de lesopbouw van de nieuwe les met de groep besproken. Groep A gaat (eventueel zonder instructie) zelfstandig aan het werk, groep B krijgt instructie en gaat hierna zelfstandig aan het werk en groep C krijgt na de instructie nog een verlengde instructie en gaat dan zelfstandig aan het werk.
Na de verwerking wordt de les afgerond en het geheel geëvalueerd.

Plusklas
De Prins Alexanderschool wil inspelen op de verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. Er zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra instructie en veel herhaling, maar er is ook een groep kinderen die meer uitdaging nodig hebben en/of meer begaafd zijn. Voor deze laatste groep kinderen hebben wij een Plusgroep opgezet. Er zijn criteria opgesteld waar de leerlingen aan moeten voldoen. Een keer per week worden de leerlingen uit de groep gehaald en gaan naar het Pluslokaal. Hier krijgen zij, onder leiding van een leerkracht , uitdagende en verdiepende leerstof. We streven ernaar om de Plusklas goed te verankeren in onze school. De school is echter wel afhankelijk van voldoende formatie om een leerkracht hiervoor aan te trekken of vrij te maken, zodat de doorgaande lijn gewaarborgd kan blijven.

Dyslexiebeleid
De hulp aan kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie is niet wezenlijk anders dan de hulp aan leerlingen met lichtere leesproblemen. Echter, bij leesproblemen geldt dat zij in principe te verhelpen zijn. Bij dyslexie is het zo dat de hulp gedurende vele jaren volgehouden moet worden, terwijl de problemen nooit helemaal verdwijnen. Bovendien is het bij dyslectische kinderen meestal nodig om extra aandacht te schenken aan vaardigheden die ten grondslag liggen aan het eigenlijke lezen en spellen.

Signalering, onderzoek en begeleiding
Alle leerkrachten zijn op de hoogte van signalen die wijzen op ernstige leesproblemen. Er is een zorgprotocol dat aangeeft hoe de aanpak van de leerkracht zal zijn. Leidraad is hierbij het landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Na signalering van leesproblemen volgt overleg met de intern begeleider. Vervolgens zijn er verschillende stappen:
• Er vindt een gesprek met de ouders plaats. Dit gesprek is bedoeld om zoveel mogelijk aanvullende informatie te verzamelen over het kind en om de ouders te informeren.
• De groepsleerkracht stelt in overleg met de intern begeleider een handelingsplan op en voert dit uit.
Sinds een aantal jaren vergoedt de zorgverzekeraar onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet de school op grond van observatie, toets gegevens en uitgevoerde handelingsplannen een vermoeden van ernstige dyslexie uitspreken. Vervolgens wordt aan de ouders het advies gegeven om zich in contact te stellen met de zorgverzekeraar met als doel onderzoek en behandeling door een erkende instantie uit te laten voeren.

Bibliotheek op School (BOS)
Het belangrijkste doel van dit project is het leesplezier bij kinderen vergroten. Dat doen we nu al door iedere dag een kwartier vrij te lezen, ook de leerkracht leest in dit kwartier.
We hebben hiervoor sinds 2015 een mooie eigen schoolbibliotheek waar kinderen kunnen lezen, maar ook boeken kunnen lenen om te lezen in de klas.

De Schoolarts
Het kind wordt door het Centrum Jeugd en Gezin opgeroepen voor een onderzoek als het vijf jaar is. In het jaar dat een kind negen wordt, krijgt het een BMR en DTP prik. Als de leraar twijfel heeft over het functioneren van het kind, is telefonisch advies van de schoolarts mogelijk, een nader gesprek of onderzoek.
Uit onderzoek is bekend dat het met het grootste deel van de jeugd lichamelijk heel goed gaat. De GGD richt zich daarom meer op de ondersteuning van het emotionele, gedrag- en opvoedingsproblemen. De GGD ontwikkelt voor scholen in Rotterdam de Jeugdmonitor. Via vragenlijsten wordt informatie verzamelt bij ouders, leraren en het kind zelf. De vragen gaan bijvoorbeeld over vriendschappen, ingrijpende gebeurtenissen, school en thuis.

Schooltandarts
Kinderen kunnen naar de schooltandarts. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via een formulier, verkrijgbaar bij de conciërge. Twee keer per jaar worden de ingeschreven kinderen hiervoor met een busje van school opgehaald en naar het behandelcentrum van de schooltandarts gebracht . Na controle en/of behandeling worden de kinderen voor het einde van de schooltijd weer naar school teruggebracht.
4. Ouders en de school

Contact ouders en school
Gedurende een groot deel van de dag is uw kind op school en dus is het voor u van belang te weten wat er gebeurt. Binnen het beleid van de Prins Alexanderschool zijn daarom de volgende mogelijkheden georganiseerd:
• Alles wat inhoudelijk op school aan de orde komt is te lezen in het Schoolplan en ligt voor belangstellenden ter inzage bij de directie.
• Buiten de jaarlijkse schoolgids wordt u van schoolse zaken op de hoogte gehouden via onze maandelijkse nieuwbrief die via de Digiduif wordt verzonden en op de website komt te staan.
• Via Digiduif houden ook de groepsleerkrachten u op de hoogte van de activiteiten van de
school en in de klas.
• In september is er een informatieavond in elke groep voor alle ouders.
• Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven over het reilen en zeilen van de groep in het komend jaar. U kunt kennis nemen van lesmethodieken en algemene vragen stellen aan de groepsleerkracht.
• In het november krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst over het Voortgezet Onderwijs.

Medezeggenschapsraad
De MR is een orgaan dat volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op iedere school aanwezig moet zijn. Het aantal leden in de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school.
De MR van de Prins Alexanderschool bestaat uit 4 enthousiaste ouders en 4 even enthousiaste leerkrachten die zich op een positieve manier bezighouden met beleidszaken betreffende de school.
Beleidsterreinen waar de MR over mee kan praten (volgens WMS) zijn bv arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstellingen, voor-/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster e.d.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
De MR tracht, daartoe gevraagd door de ouders of op eigen initiatief, vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren en bij de daartoe bevoegde geledingen binnen de school aan te kaarten.

Ouderraad
Het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, de schoolreis, sportdag, Voorleesontbijt e.d. Deze en nog veel meer leuke activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad (OR) van de Prins Alexanderschool in samenwerking met de leerkrachten.
De OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders (moeders) en een leerkracht. De gehele OR komt gemiddeld 6x per schooljaar bijeen om alle zaken te bespreken. Daarnaast vergaderen diverse werkgroepen voor een specifieke activiteit een aantal keer. In de hal, tegenover de hoofdingang vindt u een fotolijst met alle OR-moeders. Mocht u opmerkingen of leuke ideeën hebben, spreek dan en van de ouders aan.

Ouderbijdrage
Bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage aan de OR.
De hoogte van de bijdrage vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting voor komend schooljaar. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015 / 2016 is vastgesteld op € 60,- per kind.
Deze bijdrage is vrijwillig en kan gestort worden op rekeningnr NL28INGB0004338132, t.a.v Stichting Ouderraad Prins Alexanderschool, Rotterdam.
Ouders moeten zich realiseren dat de school veel activiteiten niet zal kunnen organiseren zonder deze inkomsten. Indien de ouderbijdrage niet voor het desbetreffende schooljaar voldaan
wordt, kan het schoolbestuur in samenspraak met het bestuur van de Ouderraad overwegen het kind/de kinderen uit te sluiten van bepaalde activiteiten.
Ouders kunnen contact met het schoolbestuur opnemen met vragen met betrekking tot de betaling van de ouderbijdrage.

Ouders in de school
Op de Prins Alexanderschool vragen wij regelmatig de hulp van ouders: voorleesouders, ouders die komen helpen bij het knutselen tijdens de creamiddag, ouders die helpen bij de sportdag, ouders die meegaan bij uitstapjes en voor nog veel meer zaken. De leerkracht van uw kind geeft zelf aan waarbij uw hulp gewenst is.
Wij nodigen ouders ook regelmatig uit om te komen kijken naar een viering of een afsluiting van een project.

5. Rechten en Plichten

Verlofregeling voor leerlingen
De leerplichtige leeftijd voor leerlingen is 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen moet u dus verlof aanvragen.
Bij de beoordeling van een verlofaanvragen houden we onze school de volgende richtlijnen aan :

Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts, specialist of therapeut:
Het is voldoende als u het bezoek telefonisch of schriftelijk meedeelt aan de leerkracht of de schoolleiding. We gaan ervan uit dat u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. Dat lukt niet altijd. Als de afspraak toch onder schooltijd valt, dan dient u uw kind op school te komen ophalen of na het bezoek weer terug te brengen.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, e.d. :
Dit verlof vraagt u aan via een verlofformulier, dat op school verkrijgbaar is. Wij kunnen zo de afwezigheid van uw kind verantwoorden aan de inspectie en de leerplichtambtenaar. U krijgt in principe voor dit verlof altijd toestemming met een maximum van totaal 10 dagen per schooljaar.

Verlof voor vakanties
Buiten de schoolvakanties geven we slechts in uitzonderingsgevallen toestemming voor vakantieverlof. Een verzoek voor vakantieverlof moet ten minste 6 weken voor aanvang van het gevraagde verlof schriftelijk worden ingediend bij de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen die feitelijk nog niet leerplichtig zijn. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, als zij eenmaal op school zitten, het hele programma volgen. Juist ook de dagen rond het weekend en vlak voor en na een vakantie.
Is het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders(bijvoorbeeld horeca of agrarische sector) slechts mogelijk om buiten de schoolvakanties weg te gaan dan kunt u minimaal twee maanden van tevoren bij de directeur een verzoek om vakantieverlof indienen. U moet dan ook een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt.
Dit vakantieverlof mag :
• Slechts één keer per jaar worden verleend;
• Niet langer duren dan tien schooldagen;
• Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
Wanneer u bezwaar maakt tegen het besluit van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, dan kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.
In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag er nimmer verlof worden gegeven voor vakanties.

Klachtenregeling
Voor ons is een goede communicatie met ouders van belang. De school probeert daar dan ook steeds aan te werken, door te overleggen met de Ouder- en Medezeggenschapsraad, die veelal een spreekbuis vormen van vele ouders. Ook opmerkingen van individuele ouders nemen we serieus.
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken kunt u in eerste instantie het beste bespreken met degene waarover u een klacht heeft. Mocht u het gevoel krijgen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is, dan kun u de zaak bespreken met de directeur of een van de interne contactpersonen van de school. Zij kunnen met u bekijken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

De regelgeving is opgenomen in de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Rotterdam 2009 die op elke school aanwezig is.
Een klacht wordt in eerste instantie op het niveau van de school ingediend. Hierbij zijn er afhankelijk van de situatie in het algemeen de volgende mogelijkheden:
• Voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft of aan diens direct leidinggevende
• Voorleggen aan de schoolleiding (dit kan ook nadat het bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid).
• Vertrouwelijk bespreken met de aandachtsfunctionaris of vertrouwenspersoon van de school. De namen van deze functionarissen vind u in de activiteitenkalender.
Als dit alles niet tot een oplossing leidt kan men de klacht schriftelijke aan het bevoegd gezag voorleggen. Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris. Het bevoegd gezag zal proberen te bemiddelen.

Adres: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
t.a.v. Dhr. Huub van Blijswijk
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM
T: 010 – 2821725 F: 010 – 2821800
E: info@stichtingboor.nl

Vertrouwenspersoon.
De rol van de vertrouwenspersoon is het fungeren als aanspreekpunt voor werknemers, leerlingen en ouders die binnen de organisatie geconfronteerd(zoals pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie of racisme), er zorg voor dragen dat die personen goed opgevangen worden en eventueel verwezen worden.
Hieronder bestaan nog de volgende andere mogelijkheden:
• Vertrouwelijk bespreken met een externe vertrouwenspersonen van het bestuur ( ook voor advies over de vraag wel of geen klacht in te dienen ):
• Verder is er vanuit de inspectie van het onderwijs een meldpunt vertrouwensinspecteurs. Bij dit meldpunt kunt u terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove perverse pesterijen. Ook voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme, e.d. kunt u dit nummer bellen.
Het meldpunt is te bereiken tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief onder nummer: 0900 1113111.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de schoolleiding, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon kunt u uw klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.
Adres: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 – 2809590 F: 030 – 2809591
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Maatregelen ter voorkoming van schoolverzuim
Als het kind vier jaar is mag het naar school. Continuïteit in het speelleerproces is belangrijk. Als een hele week naar school gaan nog te vermoeiend is voor het kind, kan het kind in overleg met de leraar af en toe rusten. Als het kind vijf jaar is moet het naar school. Ouders hebben de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat het kind regelmatig de school bezoekt. Op school wordt verzuim via absentielijsten nauwkeurig bijgehouden.

Schorsing en van school sturen leerlingen
Volgens artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs berust de beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen bij het bevoegd gezag van de school.
Wanneer in het primair onderwijs verwijdering of schorsing wordt toegepast, dan moeten de procedures gevolgd worden. Over deze procedures is het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad ingelicht. Dit is onder andere het horen van de leerkracht en de ouders, en het schriftelijk mededelen van de beslissing met inachtneming van de genoemde termijnen.
Gelukkig vindt deze procedure zelden plaats. In voorkomende gevallen valt te denken aan ernstig wangedrag van de leerling of in specifieke gevallen het niet akkoord gaan door de ouders met de uitvoering van een indicatie voor het speciaal onderwijs.

Verzekering en Aansprakelijkheid
De school is niet verzekerd tegen diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Informeer bij de conciërge als uw kind iets kwijt is.

Ongevallenverzekering
De school heeft via stichting BOOR een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geld alleen tijdens de schooluren, evenementen in schoolverband en wel
gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van leraren en/of hulpkrachten. Er wordt dus dekking geboden:
• Tijdens het gaan naar en terug komen van school met een maximale tijd van één uur. Als deze afstand niet binnen een uur is af te leggen gedurende de tijd waarbinnen deze afstand wel is af te leggen.
• Tijdens het verblijf op school of waar anders les wordt gegeven.
• Tijdens reisjes, excursies en sportevenementen in schoolverband en onder toezicht.
Als een kind een ongeval heeft gehad, is er op school een schadeformulier verkrijgbaar.
Dit formulier dient binnen 48 uur opgestuurd te worden naar de verzekeringsagent.
Alhoewel wij een ongevallenverzekering hebben afgesloten, willen wij ouders er toch op wijzen dat het verstandig is om ook zelf goed verzekerd te zijn. De verzekering dekt namelijk niet het risico van aansprakelijkheid van leerlingen die zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het plegen van een onrechtmatige daad. Om dit risico te dekken, is het verstandig dat ouders voor hun kind een individuele WA-verzekering afsluiten.

Wettelijke aansprakelijkheid
Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid voor kinderen als volgt geregeld:
De ouders zijn altijd aansprakelijk voor het gedrag van hun kind, zolang het de leeftijd van 14 jaar niet bereikt heeft. Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk voor hun eigen handelen.
Leerkrachten zijn in principe niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de aan hun zorg toevertrouwde kinderen.
Als er schade ontstaat door toedoen of nalatigheid van de leerkracht kan deze wel aansprakelijk gesteld worden. Dit moet dan worden ingediend bij het schoolbestuur. Om de aansprakelijkheid te dekken heeft het schoolbestuur een verzekering afgesloten voor haar personeelsleden en de hulpouders, inclusief de overblijfmedewerkers. Deze verzekering voorziet in schadeloosstelling voor aan derden toegebrachte schade.
Onder schade wordt verstaan zaak- en letselschade, inclusief de daaruit voortvloeiende schade. Let op: het gaat hierbij om schade die ontstaan is door verwijtbaar gedrag.

Aansprakelijkheid van derden
Andere betrokkenen, zoals hulpouders, zijn in eerste instantie zelf aansprakelijk voor hun eigen handelen. Als er bij dit onrechtmatig handelen schade aan derden toegebracht wordt tijdens het uitoefenen van werkzaamheden in dienst van de school, dan is het bestuur aansprakelijk. Derden zijn zelf aansprakelijk als de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Aansprakelijkheid van particulier vervoer tijdens schooltijd
Een leerling kan schade oplopen als gevolg van een handeling van derden door bijvoorbeeld een auto. Als een ouder een verkeersfout maakt, waardoor de leerling schade oploopt, is de bestuurder van de auto aansprakelijk voor de schade. De verantwoordelijkheid van het vervoer van de leerlingen ligt niet bij het bestuur en deze vergoed eventuele schade niet. Het is een vereiste een inzittenden- verzekering voor het vervoer van leerlingen af te sluiten. Deze verzekering dekt het lichamelijk letsel. Schade aan persoonlijke eigendommen en kleding is niet verzekerd.

6. Praktische informatie van A tot Z

Buitendeuren en hekken
Vijf minuten na het begin van iedere schooltijd zijn alle deuren slechts van binnenuit te openen.
Als u de laatste bent die de school verlaat, nadat de bel is gegaan, wilt u de deur dan achter u sluiten?
De hekken worden na schooltijd allemaal gesloten.

Digiduif
Nieuwsbrieven, andere schriftelijke informatie, het plannen van de voortgangs- en rapportgesprekken gebeurt via de Digiduif.
Digiduif is een digitaal communicatiedienst voor basisscholen. Via emails, berichten via de gratis app of (in noodgevallen) een sms blijft u op de hoogte van alles wat voor u relevant is. Bent u niet in het bezit van Digiduif dan ontvangt u via uw zoon/ dochter de brieven en informatie. Heeft u nog geen activatiecode ontvangen of lukt het niet met aanmelden, loop dan even langs bij de conciërge.

Fietsen
De school stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging aan de fiets of diefstal. Onder schooltijd is er enige controle mogelijk, maar wanneer fietsen na schooltijd achterblijven valt elke controle weg.
Op het schoolplein mag niet worden gefietst.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld bij Annemieke.
Kleding die langere tijd zonder eigenaar is, wordt aan het eind van iedere maand opgeruimd.

Gymnastiek/bewegingsonderwijs
Vereiste kleding:
Groep 1 en 2: Veterloze gym- of ritmiekschoentjes.
Groep 3 t/m 8: Gymkleding (korte broek/ shirt / gympakje) en gymschoenen

Honden
Honden worden op het schoolplein en in school niet toegestaan.

Internetprotocol
Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de
activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school al bezoeken, als op andere belangstellenden.
• Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.
• Met onze website bieden we leerlingen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen, boekverslagen en dergelijke te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden.
• Op onze website is informatie te vinden van en over de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
• De website is opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de Prins Alexanderschool. De website is gebouwd door en wordt onderhouden door het team van de school. Hierdoor is hij/zij op de hoogte van de te publiceren informatie. In bepaalde gevallen wordt eerst overlegd met de directie, medezeggenschapsraad en/of ouderraad, voordat tot publicatie wordt overgegaan.
• Op onze website worden onder andere werkstukjes en foto’s geplaatst. De ouders worden in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop hun kinderen. Foto’s waar het betreffende kind op staat worden niet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen.
• Foto’s met close-ups van kinderen worden niet gepubliceerd.
• Bij de publicatie worden geen achternamen vermeld.
• Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
• Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie. We vermelden op de site geen enkel telefoonnummer of adres behalve die van de school. Ook persoonlijke e-mailadressen worden vermeden.
• Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de leerkracht deze informatie op verzoek zo snel mogelijk en zonder discussie verwijderen of aanpassen.
• Bezwaar aantekenen kan schriftelijk of via e-mail bij de directie van de Prins Alexanderschool.

Kleding
Wij verzoeken ouders om laarzen, mutsen, sjaals, gymkleding, etc. duidelijk te merken. Als dit niet wordt gedaan, dan is het voor ons onmogelijk uit te zoeken wat van wie is. Op dagen dat het kind
gymnastiek of zwemmen heeft is het verstandig om sieraden en/of horloges thuis te laten, omdat deze makkelijk kwijt raken en vergeten worden.

Lesuitval
Als een leraar ziek is proberen wij er alles aan te doen om te voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Indien er geen inval-leerkrachten zijn, dan hebben wij ons organisatiemodel zo ingericht, dat wij groepen kunnen opvangen door het inzetten van mensen die een groepsondersteunende rol vervullen. Wanneer de laatstgenoemden regelmatig uit hun eigen taak gehaald worden heeft dit wel consequenties voor ons zorgmodel. In het uiterste geval zal een groep dus thuis moeten blijven. Hiervan worden ouders dan tijdig op de hoogte gesteld. Mocht een ouder/ verzorger in voorkomende gevallen niet thuis zijn, dan zullen wij voor opvang zorgen.

Medicijnverstrekking
Ouders kunnen aangeven of zijn/haar kind tijdens schooltijd medicijnen toegediend moet krijgen. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar op school of op onze website. De ouders zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor de toediening van het medicijn of zelfzorgmiddel.

Mobiele telefoons
De mobiele telefoon is haast niet meer weg te denken in de maatschappij en dat betekent dat wij als school ons beleid daarop aanpassen.
Bij aanvang van de lessen leveren de leerlingen hun telefoon in bij de leerkracht, aan het eind van de schooltijd krijgen zij hun telefoon weer terug.

Pauze
In de ochtendpauze kunnen de leerlingen iets eten/drinken wat zelf is meegebracht. Te denken valt hierbij aan een stuk fruit of een gezonde boterham. Vanzelfsprekend geen zoetigheid, chips of iets dergelijks. Op woensdag verzorgd de school groente/fruit voor de leerlingen tijdens de pauze.

Overblijven en naschoolse opvang
Op onze school worden verschillende vormen van Buitenschoolse (BSO) en Tussenschoolse (TSO)opvang aangeboden.
De voorschoolse en naschoolse opvang in ons gebouw is in handen van BSO Speelwijs (www.speelwijs.nl) Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op school.
De opvang tussen de middag wordt verzorgd door Bimbola (www.bimbola.nl). Kinderen hoeven geen lunch mee te nemen, er worden op school gezamenlijk boterhammen gesmeerd.
Verder verzorgen De kleine jungle (www.dekleinejungle.nl), Stichting Bijdehand (www.kov-bijdehand.nl) en het Kinder Service Hotel (www.kinderservicehotels.nl) ook de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang.

Roken
In de school en op het schoolplein is roken niet toegestaan.

Rolschaatsen
Kinderen mogen niet met rolschaatsen aan in de school komen.

Schoolgids
De schoolgids is een document dat informatie geeft over de werkwijze op onze school, de rechten en plichten van ouders, de school en het bestuur. Wettelijk is vastgelegd dat de medezeggenschapsraad moet instemmen met de inhoud van de schoolgids. Nadat dit gebeurd is wordt de schoolgids, na de formele vaststelling door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, ter kennisname aan de rijksinspectie verzonden. Ook alle ouders krijgen een exemplaar, evenals nieuwe ouders bij de inschrijving van hun kind.

Schoolmelk
De Prins Alexanderschool biedt kinderen de mogelijkheid om schoolmelk te drinken. Ouders kunnen op school een formulier krijgen om dit aan te vragen. U kunt kiezen uit halfvolle melk of optimel. Na het versturen van het aanvraagformulier duurt het ongeveer twee weken voordat het kind ook schoolmelk krijgt. Ook via internet kan een aanvraag verstuurd worden (www.schoolmelk.nl
Via ‘Ja, ik wil schoolmelk’ en ‘ouders’ is onze school te vinden op postcode 3000-3099 als ‘Alexanderschool Prins OBS’).

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8:30 – 12:00 uur en 13:30 -15:30 uur
Woensdag 8:30 – 12:15 uur
Sponsoring
Het bestuur heeft in 1997 een convenant sponsoring voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs gesloten, waarin de uitgangspunten voor sponsoring beschreven worden. Dit convenant
ligt op school ter inzage. Het bestuur heeft daarbij deze aanvullende afspraken gemaakt:
• De door de sponsor te leveren prestatie en door de school te leveren tegenprestatie worden schriftelijk vastgelegd. Hierbij moet duidelijk aangegeven worden of het om een schoolse-of buitenschoolse activiteit gaat.
• De periode van sponsoring wordt vastgelegd.
• Op basis van sponsoring worden geen verplichtingen aangegaan die langer door lopen dan de periode die vastgelegd is.
• De medezeggenschapsraad van school heeft instemmingsrecht.
• Elke overeenkomst tot sponsoring wordt schriftelijk aan het bestuur voorgelegd. Als het bestuur zich hier niet in kan vinden, wordt er binnen twee weken aangegeven waarom dat zo is.

Te laat komen
Het is belangrijk dat ouders ons inlichten als een kind te laat op school komt. Als een kind zonder enig bericht afwezig is, nemen wij contact op met de ouders: er kan onderweg iets gebeurd zijn.

Verjaardagen en Traktatie
Als Lekker Fit! School stimuleren we gezonde traktaties bij verjaardagen. Helpt u mee?
Tot en met groep 2 kunnen ouders als ze dat wensen, na overleg vooraf met de leerkracht, bij het begin van de les de verjaardagsviering van hun kind in de groep fotograferen.
Vanaf groep 3 worden de verjaardagen alleen binnen de groep gevierd.

Verkeersveiligheid
Bij het naar school brengen en weer afhalen van kinderen met de auto veroorzaken ouders regelmatig onveilige situaties op de parkeerplaats van de Curieplaats.
Met klem wordt u verzocht uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken te zetten (ook al moet u dan iets verder lopen).

Wennen
In de maand voordat uw kind vier wordt, mag het een aantal dagdelen komen wennen.
Dat gebeurt in overleg met de leerkracht. Vaak wordt het wennen opgebouwd in dagdelen. Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar in de groep geplaatst.

Ziekmelding
Bij verzuim door leerlingen is het beleid van de school als volgt:
• Bij verzuim van hun kind melden de ouders dit telefonisch of persoonlijk aan .
de school tussen 8.00 en 8.30 uur, of voor 13.30 uur als het kind voor de middag ziek wordt.
• Als een kind langere tijd afwezig is, heeft de groepsleerkracht structureel contact met de ouders van het kind.
• Als een kind bij de leerling controle zonder afmelding afwezig blijkt te zijn, neemt de school telefonisch contact op met de ouders.
• Als een kind regelmatig met of zonder melding afwezig blijkt, volgt contact tussen de directie en de ouders.
• Als een kind zonder instemming van de directie afwezig blijkt, neemt de directie contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Evt vervolging van overheidswege kan dan plaatsvinden.

Team van leerkrachten Prins Alexander school

Groep 1/2 Konijntjes Carla
Groep 1 /2 Eendjes Jeannette/ Marjolein
Groep 1./2 Kikkertjes Marjolein / Bonnie
Groep 3 /4 Evelien
Groep 5/6 Marie-Claire
Groep 7 Wessel
Groep 8 Marcel
RT/Plusklas Rob
Lekker Fit Sjaak
Directie Josty
Intern Begeleider Maaike
Conciërge Annemieke

Activiteiten schooljaar 2015-2016
September
18 september Roostervrije dag
28 sept. t/m 2 okt. Week van de pauze hap

Oktober
2 oktober Kinderboerderij
5 oktober Vrij ivm studiedag
9 oktober Voorleeswedstrijd
14 oktober Mad Science
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie
29 oktober Halloweenfeest groep 5 t/m 8

November
9 november Roostervrije dag
16 t/m 20 november Voortgangsgesprekken

December
4 december Sintklaas -halve dag
16 december Kerstviering
17 december Aangepast rooster: 8.30 – 12.00 uur
18 december Roostervrije dag
21 dec. t/m 1 januari Kerstvakantie

Januari
27 januari Voorleesontbijt

Februari
10 februari 1e rapport mee
15 t/m 18 februari Rapportgesprekken
19 februari Vrij ivm. Studiedag
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie
29 februari Roostervrije dag

Maart
23 maart Paasschaak / dam toernooi
24 maart Paasviering
25 maart Vrij – goede vrijdag
28 maart Vrij – Pasen
29 maart Roostervrije dag

April
1 april Podiumkunsten groep 5/6
5 april Mini finals
13 april Juffen / Meesterdag
15 april Vrij i.v.m. Studiedag
15 april Reünie
22 april Koningsspelen
25 april t/m 6 mei Meivakantie

Mei
16 mei Vrij – Pinksteren
17 mei Vrij – Pinksteren
26 mei Schoolfotograaf
Dit jaar ook Lustrum 30 mei t/m 2 juni

Juni
3 juni Schoolreis
6 juni Roostervrije dag
13 – 17 juni dag 4 Daagse (donderdag 16 juni niet)

Juli
1 juli 2e rapport mee
8 juli Roostervrije dag
11 juli Zomervakantie

Schoolgids 2015-2016 definitieve versie 2015-2016