Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

pexels-photo3

Directie

De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur, met de onderwijsinspectie en andere instanties die direct of indirect bij ons werk betrokken zijn.

Management Team

Het management team bestaat uit de directie, intern begeleider en één teamlid. Zij overleggen over het beleid, de dagelijkse gang van zaken en andere belangrijke zaken die in de school gebeuren. Bij afwezigheid van de directie nemen zij de verantwoordelijkheid op zich.

pexels-photo4
pexels-photo3

Intern begeleider (IB’er)

De IB-er coördineert de zorg voor uw kind.

De groepsleerkrachten bespreken de vorderingen van elke leerling met de ib’er. Als uw kind zich bijvoorbeeld niet optimaal ontwikkelt, neemt de ib’er contact met u op, om samen over een plan van aanpak te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u ook zelf de ib’er aanspreken.

Groepsleerkrachten

Het dagelijks onderwijs is in handen van groepsleerkrachten: onze juffen en meesters. U spreekt de juf of meester in ieder geval twee keer per jaar bij de voortgangs/ rapportgesprekken, maar u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken voor een tussengesprek. Een overzicht van de groepsindeling vindt u verder op in deze gids.

pexels-photo4
pexels-photo3

Vakleerkracht Lekker Fit

De gymnastieklessen op onze school  worden door onze sportdocent van Lekker Fit gegeven.

Hij houdt de sportieve prestaties en motorische ontwikkelingen van onze leerlingen bij in een ‘fysiek rapport’.  Daarnaast zorgt hij voor de coördinatie van toernooien na schooltijd.

Conciërge, leerling-administratie en ICT

De conciërge bij ons op school is vaak het eerste aanspreekpunt op school. U kunt bij haar terecht voor bv. verlofformulieren, etc. Ook zorgt zij voor de leerling-administratie op onze school. Verder houdt zij zich bezig met de ICT op onze school.

pexels-photo4
pexels-photo3

Stagiaires

Om het vak in de praktijk te leren, werken bij ons op school regelmatig stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs). Zij doen dit altijd onder leiding van een groepsleerkracht die zelf al minstens twee jaar zelfstandig les geeft of heeft gegeven.

Leerkracht in opleiding

Een LIO (Leerkracht In Opleiding) is een vierdejaars PABO-student, die gedurende het laatste deel van hun studie aan een groep op onze school lesgeeft, onder toezicht van de groepsleerkracht.

pexels-photo4