Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Medezeggenschapsraad

De MR is een orgaan dat volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op iedere school aanwezig moet zijn. Het aantal leden in de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school.
De MR van de obs Prins Alexander bestaat uit 3 enthousiaste ouders en 3 even enthousiaste leerkrachten die zich op een positieve manier bezighouden met beleidszaken betreffende de school.
Beleidsterreinen waar de MR , volgens WMS, over mee kan praten zijn bv arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstellingen, voor-/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster e.d.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

De MR tracht, daartoe gevraagd door de ouders of op eigen initiatief, vroegtijdig eventuele knelpunten te signaleren en bij de daartoe bevoegde geledingen binnen de school aan te kaarten.
Voor al uw vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u mailen naar ouders@prinsalexanderschool.nl.

Notulen

Plein kleuters