Heeft u een vraag? Stuur direct een mail        Bekijk de laatste nieuwsbrief

Onze school

De Prins Alexanderschool is een school voor openbaar basisonderwijs. Kenmerkend voor openbaar onderwijs is dat er niet wordt uitgegaan van één visie op de samenleving. Het is een onderwijsvorm zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Op grond hiervan heeft de school een democratisch karakter en structuur. Het beleid van de school is erop gericht vooroordelen te bestrijden en gelijke kansen te scheppen voor iedereen.

pexels-photo4
pexels-photo3

Op de Prins Alexanderschool zorgen we voor een pedagogisch didactisch klimaat, dat gebaseerd is op orde, rust en regelmaat. Evenals duidelijke schoolregels.

Leerlingen krijgen een goede basis op het gebied van alle leervakken.

In ons onderwijssysteem werken wij met homogene groepen. Groepen bestaan in basis uit kinderen van hetzelfde leerjaar.

Gezien het leerlingaantal en het daaraan gerelateerde aantal leerkrachten kunnen er combinatiegroepen ontstaan.

Bij de kleuters werken wij in heterogene groepen, wat wil zeggen dat de 4 t/m 6 jarigen in één groep zitten. Een voordeel hiervan is dat kleuters leren elkaar te helpen bij allerlei praktische zaken, wat goed is voor het zelfvertrouwen.

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind bieden wij, waar mogelijk, onderwijs op maat. Hierbij gaan wij uit van verschillen tussen kinderen (adaptief onderwijs). Onze manier van werken is zo georganiseerd dat alle kinderen tegelijkertijd met hetzelfde bezig zijn, maar waar mogelijk op hun eigen niveau, zowel voor kinderen die méér of juist minder aankunnen.

Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en heeft aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van onze kinderen stimuleren we zoveel mogelijk.

 

Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Een school is ook een sociale omgeving waar door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen ruimte wordt gegeven aan ieders ontwikkeling.

Actief burgerschap en sociale integratie

Op onze lesroosters en op de rapporten zal u dit vak niet tegenkomen. Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om DOEN. Een actieve burger, hoe jong ook, heeft de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daaraan een actieve bijdrage te leveren. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van vakken, zoals aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en sociaal-emotioneel leren. Als het gaat om gedrag, om normen en waarden, dan komt het uiteraard aan de orde bij levensbeschouwing en onze lessen ter bevordering van sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. Vooral in de dagelijkse omgang tussen leerkrachten en kinderen komt dit tot uiting.

pexels-photo4